xoves, 8 de xuño de 2017

FP Básica


A formación profesional básica forma parte das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo. Ordénase en ciclos formativos organizados en módulos profesionais  de duración variable.
Os ciclos formativos de formación profesional básica teñen unha duración de 2000 horas ou 2 cursos académicos. Na modalidade de FP dual ata 3 cursos.
Estas ensinanzas responden a un perfil profesional que inclúe ao menos unha cualificación profesional completa de nivel 1 do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais.

Despois da ABAU: preinscripción e matrícula no SUG

Vos deixo esta presentación da compañeira Mónica Diz para aquel alumnado que despois de aprobar a ABAU (ánimo que todo pasa) quera estudar na Universidade galega. É importante que a familia saiba este proceso.


Titoría 4º ESO. Orientación Profesional

Sesión 16. Final do  Programa Orient. Profesional

VER ORIENTACIÓNS BÁSICAS 4º ESO

Parámetros de ponderación Bach. ABAU


FP réxime ordinario, grao profesional básico, grao medio e grao superior:

martes, 6 de xuño de 2017

Titoría 1º ESO. Seguridade TICs

Se hai un sitio na internet onde podemos sentarnos cos nosos menores para ver vídeos que promoven as boas prácticas no uso das tecnoloxías, sen que se aburran, ese é a canle de YouTube de PantallasAmigas. PantallasAmigas é unha iniciativa que ten como misión a cidadanía dixital responsable na infancia e a adolescencia. Os seus vídeos son divertidos e didácticos e preveñen acerca dos perigos do sexting, o grooming, a sextorsión ou o ciberacoso. Tamén ofrecen consellos útiles para facer un bo uso do móbil e das redes sociais. 
Na canle de PantallasAmigas podemos atopar consellos para o bo uso dunha webcam ou para lograr unha ciberconvivencia positiva.
Atopade un rato para ver estes vídeos, se pode ser en familia tamén, para que os noso fill@s sexan conscientes dos riscos que corren polo uso dos medios tecnolóxicos.

luns, 5 de xuño de 2017

Titoría 3º ESO. orientación Profesional


Sesión 16. Final Programa. Toma de decisións
Páx.: (46-48)

RD Titulación ESO e Bach.

Sen tempo non foi, o sábado 3 de xuño apareceu publicado no BOE o RD 526/2017 , de 2 de xuño, no que se regulan as condicions para a obtención dos títulos de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria e de Bachillerato, de acordo co disposto no Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urxentes para a ampliación do calendario de implantación da Lei Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para a mellora da calidade educativa.O alumnado que cursa ESO (4º) poderá titular si: 
- Supera todas as materias. 
- Suspende un máximo de dúas, sempre que estas non sexan de forma  simultánea Lingua Castelá e Literatura ou Lingua Galega e    Literatura e Matemáticas . 
- As materias pendentes de diferentes cursos coa mesma  denominación se consideran materias distintas. 

- Sen perxuizo do anterior, para titular é preciso que o equipo docente considere que @ alumn@ ten acadado os obxectivos da etapa e as competencias correspondentes. 


Alumnado de FP Básica: o alumnado que obteña un título de Formación Profesional Básica poderá obtener o título de Graduado en ESO, siempre que, na avaliación final do ciclo formativo, o equipo docente considere que teñen acadado os obxectivos da ESO e adquirido as competencias correspondentes. 

Tamén quero resaltar o artigo 2, punto catro:

4. En el caso del alumnado que finalice la etapa después de haber cursado un programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento, el cálculo de la calificación final se hará sin tener en cuenta las calificaciones obtenidas en materias que no hubiera superado antes de la fecha de su incorporación al programa, cuando dichas materias estuviesen incluidas en alguno de los ámbitos previstos en el artículo 19.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y el alumno o alumna hubiese superado dicho ámbito.

luns, 29 de maio de 2017

Buscador de titulacións universitarias

Vos deixo este buscador de titulacións universitarias do ministerio de educación onde aparece o tipo de universidade, a oferta de prazas, nota de corte, número de créditos e prezo dos mesmos. Paréceme unha ferramenta moi útil que xa utilizamos anos atrás.